Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Prehľad právnych predpisov obce


ROK 2017

1-Zásady odmeňovania poslancov

2-Vnútorná smernica č. 1/2017-o stravovaní zamestnancov

3-VZN č. 1/2017 o ŠJ

4-Vnútorný predpis č. 2/2017 pre vedenie pokladnice

5-Vnútorný predpis č. 3/2017 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

ROK 2016

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 2/2016 o miestnych poplatkoch

VZN č. 4/2016 o podmienkach držania psov

VZN č. 5/2016 o umiestňovaní plagátov

VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 7/2016 o zápise dieťaťa do školy

VZN č. 8/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 9/2016 o miestnych daniach

Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Smernica č. 1/2016 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

Smernica č. 2/2016 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely

Smernica č. 3/2016 upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly

Smernica č. 4/2016 verejného obstarávania obce

Smernica č. 5/2016 k poplatkom za služby poskytované obcou

Vnútorný predpis č. 1/2016 o sociálnom fonde
 Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;