Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Zverejňovanie informácií-žiadosti, návrhy, podnety

a) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt) :

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce

2/ osobne v podateľni Obecného úradu v Králi v úradných hodinách.

Obec Kráľ postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných

konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1.       poštou na adresu obce

2.       v podateľni Obecného úradu v Králi.

 

 

 


Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;