Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Samospráva

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Kráľ bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.       

Štatút obce Kráľ

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-  Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-  zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-  platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-  všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

 

Starosta obce:

František Béres

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 Oto Albert

Peter Bari

Zoltán Béres

Eva Czakóová

Ladislav Hugyár

Marian Slopovský

Dušan Váradi

Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení

neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

Oznámenie: Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade  v Králi.

 Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;